Tidsskrift for forretningsjus 2/2018 side 134 til 152: Hjelpedokumenter i tilknytning til omfattende dokumentbevis.

Artikkelen er skrevet sammen med Peter L. Bernhardt, bl.a. tidligere lagdommer i Borgardting lagmannsrett.

Vi var inspirert av av erfaringer vi hadde, dels hver for oss, dels sammen, som dommere i større voldgiftssaker. Vårt poeng var å løfte frem betydningen av å utarbeide gode hjelpedokumenter og sørge for at de ble lagt frem for motpart og rett på en måte som ikke skaper unødvendig konflikt eller tidsbruk.

Artikkelen behandler lovkrav og praktiske spørsmål knyttet til utarbeidelse, innhold i og fremleggelse av hjelpedokumenter i sivile saker både for de alminnelige domstolene og i voldgiftssaker. Et særlig tema er hvilke omstendigheter som kan føre til at hjelpedokumenter avskjæres.

Bernhardt og jeg er klare på at spørsmål om utarbeidelse av slike dokumenter bør behandles så tidlig som mulig under saksforberedelsen, og ikke først kort tid før de ønskes lagt frem. Et bærende synspunkt er at ellers kan kompliserte og omfattende dokumentbevis ikke bli forklart like godt og miste betydning som en del av rettens avgjørelsesgrunnlag.

Last ned dokument