40 års erfaring som juridisk rådgiver og prosederende advokat

Portrettfoto Harald S. Kobbe

I en årrekke har jeg vært høyt rangert av både Chambers og Legal 500. De siste årene har mitt fokus vært på tvisteløsning særlig som rettskyndig oppmann, mekler og voldgiftsdommer, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg er genuint opptatt av, og har over år bidratt til, å minske konfliktnivået i store, men også mindre kontraktsforhold.

Logo

Målet er å bidra til å løse tvister på beste måte for partene og da gjerne i minnelighet

Jeg arbeider både som voldgiftsdommer og mekler.

Som mekler engasjeres jeg enten av partene direkte eller av domstolene hvor jeg da opptrer som rettsmekler eller ko-mekler sammen med en embetsdommer.

Jeg har vært oppnevnt som voldgiftsdommer i en rekke saker av ulik størrelse og art. I mange tilfeller oppnevnes jeg av partene i samsvar med voldgiftslovens kapittel 4, men jeg har også vært oppnevnt av voldgiftsinstitutter som Oslo Handelskammers Voldgiftsinstitutt (OCC) eller International Chamber of Commerce (ICC) .

Jeg har videre ledet og leder  flere større prosjekt-integrerte meklinger (PRIME) hvor jeg som oftest sammen med to andre i et meklingsutvalg er med på gjennomføringen av en kontrakt gjennom hele kontraktsperioden. Siktemålet er at eventuelle uenigheter skal avdekkes så tidlig som mulig slik at de kan la seg løse i minnelighet, og vi bidrar bl.a. til konstruktiv dialog og løpende avklaringer mellom partene.

I tillegg er jeg oppnevnt som ekspert bl.a. i tilknytning til større infrastruktur-kontrakter, hvor vi gir råd om hvordan konkrete tvistespørsmål og krav kan løses og behandles, og jeg ble i juni 2022 oppnevnt som medlem av Ekspertrådet i prosjekt E18 Vestkorridoren, entreprise E 103 Strand - Ramstadsletta av partene, Statens vegvesen Utbygging og Skanska Norge AS.


Jeg har bred erfaring i vurdering og opplegg av saks- og prosess strategi. Med utgangspunkt i min faglige oversikt og et godt nettverk gir jeg råd og bidrar til å sette sammen gode prosessteam og i noen grad deltar jeg i oppfølgingen av disse, men jeg påtar meg ikke lenger omfattende selvstendige prosessoppdrag.

Min virksomhet er organisert i Advokat Harald S. Kobbe AS, og jeg har arbeidsplass hos og samarbeider med Advokatfirmaet Harris i Bergen.

Logo Harris advokater

Enkelte verv og medlemskap

Medlem av Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift sin liste over anbefalte voldgiftsdommere (www.chamber.no)

Medlem av og anbefalt voldgiftsdommer, Norwegian Oil and Energy Arbitration Association (www.noeaa.no)

Godkjent og anbefalt mekler av Norsk Mekling (www.mekling.no)

Leder av Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (www.bfjr.no) fra 2008 til 2022

Fast juridisk oppmann utnevnt av Standard Norge i henhold til bl.a. NS 8405 pkt 43 og NS 8507 pkt 50.

Det er med stor glede jeg kan ta del i et nytt PRIME (Prosjekt-integrert mekling), denne gang på Kvænangsfjellet i kontrakt mellom Nye Veier AS og Leonhard Nilsen & Sønner AS. Her fra første befaring den 13. juni 2022

Aktuelle saker

No items found.

Jeg er genuint opptatt av, og har over år bidratt til, å minske konfliktnivået i store, men også mindre kontraktsforhold.

Harald S. Kobbe – Advokat H LL.M