Tidsskrift for eiendomsrett 2/2019 side 149 til 183:En brakkerigg til besvær?

Ofte er det behov for å sette opp midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg, og da særlig i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter. Det typiske eksempel er en brakkerigg, - både for å losjere arbeidere og for at byggeledelsen og andre skal ha kontorfasiliteter i bygge- og anleggstiden.

Det har i praksis vist seg at det regelverket som gjelder for slike tiltak er ganske sammensatt og til dels også innfløkt. I tillegg er det en erfaring at de myndighetsorganene som skal motta søknader og gi nødvendige tillatelser og eller/dispensasjoner ikke alltid har oversikt over reglene eller anvender dem korrekt.

Å få på plass en brakkerigg kan være tidskritisk og dermed meget økonomisk viktig for et prosjekt, så sammen med Erlend Aarli og Anders Elling Petersen Johansen har jeg skrevet en liten artikkel om dette emnet. Vi tror den kan være nyttige både for dem som vil eller må ha slike midlertidige tiltak på plass, og for dem som skal passe på at det skjer på en korrekt måte.  

Last ned dokument