MARIUS 515 side 97 til 110: Nordic Arbitration in the future – possibilities and challenges.

Artikkelen er basert på et innlegg jeg holdt på Norwegian Arbitration Day ved Universitetet i Oslo i januar 2019.

Med utgangspunkt i andre innlegg under arrangementet, beskrives hva som allerede er oppnådd innenfor rammene av Nordic Offshore and Maritime Arbitration - NOMA - siden arbeidet startet i 2016.

Ser vi fremover, har NOMA et klart potensiale innenfor kjernevirksomheter knyttet til offshorenæringen og skipsfart, men det påpekes at det er viktig at man klarer å få sentrale aktører til i det minste å innarbeide henvisninger til NOMA som en alternativ tvisteløsningsmodell i sine standardkontrakter. Likedeles kan NOMA, med sitt enkelt tilgjengelige regelverk, og ikke minst tilgang til vel kvalifiserte voldgiftsdommer fra hele Norden, bli viktig f.eks. knyttet til utbygging av vindkraft både onshore, men kanskje særlig offshore.

Avslutningsvis fremhever jeg at NOMA åpner opp for å kombinere ulike konfliktsløsningsmetoder. F.eks. følger det av regelverket at man i det første saksforberedende møtet bør diskutere om det er sider ved saken som kan egne seg for en minnelig løsning, og det oppfordres til at voldgiftsretten og partene allerede på dette tidlige tidspunktet i prosessen enes om en eller flere fagpersoner uten annen tilknytning til voldgiftsretten som kan mekle ved behov. Videre bør man da avklare med disse at de er villige til å påta seg en slik oppgave når den måtte bli aktuell.

Som styremedlem i NOMA påtar jeg meg oppdrag hvor jeg redegjør for ordningen og regelverket.

Last ned dokument